προγράμματα

για εργαζομένους

2014

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης
των νέων, μέχρι 29 ετών. Η δράση χρηματοδοτείται από το
ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" με πόρους της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


γρήγορη μετάβαση με ένα κλικ :